Genel

Asa-ı Mübareke ve Asa Evi

ŞEYH BABA YUSUF TARAFINDAN RAVZA-İ MUTAHHARADAN GETİRİLEN “ÂSÂ-I MÜBAREKE”

Kutsal topraklardan Anadolu’ya “Sivrihisar’a” getirilen “İLK KUTSAL EMANETTİR.” (1481 – 1512) (Sultan II. Beyazid Han Dönemi) “Şeyh Baba Yusuf” tarafından getirilmiştir. Daha sonra; 1512 – 1520 yılları arasında, saltanatında Yavuz Sultan Selim Han zamanında; diğer bazı “kutsal emanetler” Yavuz Sultan Selim Han tarafından İstanbul’a getirilip muhafaza edilmiştir.

Kaynak; Osmanlı Padişahları (Yazan: Yasin Şerif Asil – 2013 ANKARA / Sayfa 34 – 35)

Bu asa-ı şerif peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e yemen krallarından biri tarafından hediye edilmiş, peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından bir müddet kullandıktan sonra çok sevdiği sahabe-i kiramdan Zeyd bin Erkam’a hediye edilmiştir.

Emir Sultan Cami imamı Mustafa Baki Efe, “Baba Yusuf, Medine-i Münevvere’de iken Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Rüyasında, Hazreti Peygamber, Yusuf Baba’ya, türbesinin yakınında mahfuz tutulan asa-ı şerifi almasını ve bu asanın bir parçasını Emir Sultan Hazretlerinin türbesine, bir parçasını Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin türbesine götürmesini, bir paçasının da kendisinde kalmasını emir buyurur. Aynı rüyayı oradaki asa-ı mahfuz tutan hizmetkar da görüyor ve Yusuf Baba’ya emaneti gelir gelmez veriyor. Yusuf Baba, Peygamber Efendimizin asa-ı şerifini üç parça olarak Anadolu’ya getiriyor. Bir Parçasını Emir Sultan Hazretleri’ne, bir parçasını Hacı Bayramı Veli Hazretlerine bırakıyor, bir parçasını da kendisi alıyor” dedi.

Baba Yusuf’un kendinde kalan parçanın Sivrihisar’da kendi namına yaptırdığı külliyede “asa evi” denilen bir mekanda 1925’lere kadar muhafaza edildiğini ifade eden Efe, “Emir Sultan Cami’nde emanetler bölümünde bulunan parça, asa-ı şerifin orta kısmıdır. Özel bir mahfaza içindedir.

Asa-ı şerif son yıllara kadar Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Cami doğu kısmı asa-ı şerif odasında korunduğu bilinmektedir. Sivrihisar sancağı, asa-ı şerif ve birçok değerli el yazma kitap merhum evkaf memuru Necmeddin Dinçer tarafından yetkililerin talebinden bahisle buradan Eskişehir’e götürülmüştür. Şu anda nerede olduğu bilinmemektedir.

ÂSÂ-Yl ŞERİF EVİ: Sivrihisar da Kurşunlu Mahalle de, Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Camisinde içerisine dahil olduğu, Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Külliyesi yapılarının içerisinde yer almaktadır.

ÂSÂ EVİ BİNASI (Mevcut Durumu)

Binanın yer aldığı arsası ve bina yapısı Vakıftır. 1950’li yıllarda; Sivrihisarlı Düztabanlar lakaplı olup ayakkabıcılık yapan, sülalenin fertleri, ÂSÂ EVİ binasını satın alarak mülkiyetini üzerlerine geçirmişlerdir. ÂSÂ EVİNİ satın aldıktan sonra, binayı yıkarak kerestesini ise Ardiye ye satmışlardır. Yeri ise, arsaya dönüşmüştür.

1956 yılında; Arsaya dönüştürülmüş olan ÂSÂ EVİ binasının yerini, Sivrihisar’ın Dolaşa köyünden at arabacı Eyüp Kuşçugil satın almışlardır. 1950’1er de yıktırılan ÂSÂ EVİ’NİN arsası, 1956 yılında At Arabacılar lakaplı Eyüp Kuşçugil tarafından satın alındıktan sonra, 1956 yılında tek katlı ev inşa edilmiştir. Şu anda ÂSÂ EVİNİN yerine yapılan evde, ikamet eden Sayın Aydoğan Subaşı Beydir. Aydoğan Subaşı, 1956 yılında Âsâ Evinin arsasını satın alan Eyüp Kuşçugil’in torunudur. Yani; Aydoğan Subaşı’nın annesinin babasıdır. Bilgileri nakleden Sn: Aydoğan Subaşı’dır.  Tarih: 20.11.2014 Sivrihisar

ÂSÂ EVİ’NİN ŞİMDİKİ ADRESİ
Kurşunlu Mahallesi Tekke Sokak.
No: 18 Sivrihisar / ESKİŞEHİR
•Âsâ Evi’nin toplam alanı: 85 m2
•Âsâ Evi’nin tapuda adası: 46 Parseli: l’dir.
•Âsâ Evi’nin tapuda mahalle adı: Kurşunlu Mahallesi

KURŞUNLU (ŞEYH BABA YUSUF) KÜLLİYE YAPILARI
1- Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Camisi Ninası (16 yy.)
2- Hamdi Baba Türbe Binası (16 yy.)
3- ÂSÂ-yı Mübareke Evi Binası (16 yy.)
4- İrfaniye Medrese Binası (16 yy. 19 yy.)
Adı geçen 4 adet yapı 1800’lü yılların TESCİLLİ yapılarıdır.
Yukarıda adı Zikredilen 4 adet, külliye yapılarından; tümü resmi arşiv belgesine sahiptir. (XIX yy.)
1- Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Camisi MEVCUTTUR.
2- Hamdi Baba Türbesi, 2008 de YIKTIRILMIŞTIR.
3- ÂSÂ-YI Mübareke Evi, 1950’lerde YIKTIRILMIŞTIR.
4- İrfaniye Medresesi 2006’da YIKTIRILMIŞTIR.

1 -2003 yılında Sivrihisar Belediye Başkanı iken. Mevcut durumda bulunan Hamdi Baba Türbesi ile İrfaniye Medresesini tesciline mani olan kişi Fikret Aslan’dır. Kendisi koruma kurulunda üyedir.

ÂSÂ-EVİ ve ÂSÂ-YI ŞERİF İLE İLGİLİ KÜTÜPHANELERDE BULUNAN KAYNAK KİTAPLARDAN BAZILARI

1- Eser Adı: GALATAD
Belirtilen Kaynak: Sivrihisar Tarihi – sayfa 128
2- Eser Adı: TACÜTTEVARİH
Belirtilen kaynak: Sivrihisar Tarihi – sayfa 126
3- Eser Adı: ŞEKAYIK – CİLTI – sayfa 376 Belirtilen kaynak: Sivrihisar Tarihi – sayfa 126 – 127
4- Eser Adı: LÜGAT-I TARİHİYYE ve COĞRAFİYYE
Yazan: Ahmet Rıfat – Yazım Tarihi: 1299 H. 1883 M.
Cilt: 2 Sayfa: 5 Âsâ-yı Şerif Bahsi
Eser: Bursa Orhanbey Kütüphanesindedir.
Belirtilen Kaynak: Sivrihisar da yetişen ünlüler – sayfa 6
5- Eser Adı: SİCİLLİ OSMANİ – sayfa 55
Belirtilen Kaynak: Bütün yönleriyle Sivrihisar – sayfa 304
6- Eser Adı: AHMET TEVHİD MAARİF MECMUASI – Sayfa 138 Belirtilen Kaynak: Sivrihisar Tarihi – sayfa 127

ÂSÂ EVİ BİNASININ AKIBETİ

1924 yılından sonra kapatılan Âsâ Evi, 1929 yılında Ahmet Tevhid’in maarif vekâleti dergisinde yayınladığı “Sivrihisar ve Pesinus Harabeleri” isimli raporunda da belirttiği üzere; Sivrihisar’da Kurşunlu Camisinin yanında bulunan ve Kurşunlu Camisini yaptıran Şeyh Baba Yusuf’un, babası Halil Efendi ile oğulları Hamdi Baba ve diğer kardeşlerinin de içerisinde mezarının bulunduğu “Hamdi Baba Türbesi’’nin tam karşısında Asâ Evi isimli; harap bir yapı bulunmaktadır, demektedir.

1960 yılında Tahsin Özalp tarafından yazılan, “Sivrihisar Tarihi” isimli kitapta ise; Asâ Evi Hamdi Baba Türbesi’nin karşısında idi, şimdi yıkılmıştır, demiştir. Sayfa 128’de.

1986 yılında Ahmet Bican Atmaca tarafından yazılan Sivrihisar da yetişen ünlüler ve Menkıbeleri isimli kitabın 6. Sayfasında Âsa-ı Şerif’in Kurşunlu Camisi’nin, doğu kısmında bulunan Asâ-ı Şerif’in odasının olduğu malumdur, demiştir.

KAYNAK BİLGİLERDEN YOLA ÇIKILDIĞINDA;

– 1924 yılından sonra kapatılan Âsâ Evi binası
– 1929 yılında Ahmet Tevhit Raporunda belirtildiği üzere bakımsızlıktan harap vaziyete gelmiştir.
– 1950’li yıllarda yıkıldığı bilgisi ile;
– 1960 yılında Sivrihisar Tarihi kitabında belirtilmiştir.
Kökeni Vakıf Yapısı Bina; 600 yıl sevgili Peygamber Efendi’mizin (S.A.V) Asâ-ı Şerif’in hem korumasını yaptığı, hem de ziyaretlerin gerçekleştirildiği, önemli bir kültür merkezi olarak Sivrihisar Tarihine mal olmuş manevi değeri çok önemli bir yapıdır.

I. ÂSÂ-yi ŞERİF EVİ

Sivrihisarlı Şeyh Baba Yusuf Hazretleri tarafından 6 asır önce kutsal topraklardan Sivrihisar’a getirilmiş âsâ,ı Mübareke için inşa edilmiş yapıdır.

Kurşunlu Camisi’ni yaptıran Şeyh Baba Yusuf, Hamdi Baba Türbesi’nin karşısında, yani İrfaniye Medresesinin bitişiğine 6 asır önce; Âsâ-ı Mübareke’yi muhafaza etmek, sergilemek ve ziyarete açmak üzere Âsâ Evi ismiyle anılan binayı inşa ettirmiştir.

Âsâ Evi isimli binada 6 asır öncesinden başlayarak, 1924’lü yıllara kadar Sevgili Peygamber Efendi’mize (S.A.V) ait olan Âsâ-yı Mübareke büyük bir titizlikle muhafaza edilmiştir. Âsâ Evi’nin, duvarına asılı olarak muhafaza edilmiş ve ziyarete açılmıştır.

2. ÂSÂ EVİNİN İÇERİSİNDE BULUNAN DEĞERLER

1- Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e ait Âsâ-yı Şerif (Ek-1)
2- Sivrihisar Sancağı (Ek-l)’in içerisinde yer almaktadır.
3- Şeyh Baba Yusuf’un el yazması Farsça tefsirli Kur-an’ı Kerimi 1.cildi Sivrihisar Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Camisindedir. (Ek-l)’in içerisinde yer almaktadır.
4- Şeyh Baba Yusuf’un oğlu Hamdi Baha’ya ait ve Helva Menkıbesine konu olmuş olan Helva Tabağı
5- Bir miktar kitap
6- Bazı eşyalar
NOT: Sivrihisar da yetişen ünlüler ve menkıbeleri 1986 Ahmet Bican Atmaca, Sivrihisar isimli kitapta yazılı bilgilerdir. Sayfa 6, 7, 8.

HAMDİ BABA’NIN HELVA TABAĞI

Ayaklı Tas diye tabir edilen Sivrihisar’a has bir bakır tabaktır. 600 yıllık Helva Tabağı, yaklaşık 75 sene önce, Sivrihisar Şadırvam’nm yanında düzenlenen müzayede de; Şakşukalar lakaplı eczacı Zeki Çalış ile kardeşi Rıza (simitçi, pideci) bey’e 25 kuruşa satılmıştır.
Ayrıca Âsâ-yı Şerif ile Sivrihisar Sancağı’nın da Âsâ Evi içerisinde duvara asılı olarak muhafaza edildiği söylenmiştir.

Bilgileri Nakleden Sivrihisarlı Nizamlar lakaplı Ali Efendi’nin oğlu Hacı Hüseyin Cengel Bey’dir. Hacı Bey şu anda 85 yaşında olup, bu bilgiler 1314 H. Yılı doğumlu olan babasında kendisine intikaldir. Tarih: 03.12.2014 / SİVRİHİSAR

Âsâ Evi ile ilgili yazının ekleri
Ek-1: Sivrihisar da yetişen ünlüler ve menkıbeleri Ahmet Bican ATMACA 1986 SİVRİHİSAR, Sayfa 6,7, 8 (Âsâ-yı Şerih Bahsi)
Ek-1:Aynı ekte yer alan Sivrihisar Sancağı Bahsi
Ek-1: Aynı ekte yer alan Farsça Tefsir Bahsi
Ek-1: Aynı ekte yer alan; Hamdi Baha’nın Helva Tabağı Bahsi

4. SİVRİHİSAR SANCAĞI

1924’lü yıllarda kapatılıp, sonraki yıllarda yıkılan Âsâ Evi’nin içerisinde duvarda asılı bulunan Sivrihisar Sancağı Âsâ Evinden alınarak Sivrihisar da bulunan Ali Dede Türbesi’nin içerisine alınmıştır. 1945’li yıllarda da müezzin Ömer Efendi tarafından; Ali Dede Türbesi’nden alınarak ,Ankara’ya gönderildiği söylenilmiştir. (Sivrihisar Sancağı araştırılmaktadır.)

Bilgiyi Nakleden: Uzun yıllar Ali Dede Türbesinin bakımıyla meşgul olan teyzemizin oğlu Ahmet Bahtiyar Toral (Sivrihisar Ali Dede Türbesinin yanındaki evde oturmaktadır.( (Bilgiler teyzemizden, oğluna intikaldir.) Tarih 05.12.2014 SİVRİHİSAR

ÂSÂ-YI MÜBAREKE ÂSÂ-I ŞERİF

Sivrihisarlı Şeyh Baba Yusuf tarafından 15. Yüzyılda “Medine-i Münevvereden”, Anadolu’ya Sivrihisar’a getirilen; Sevgili Peygamber Efendimize ait ilk kutsal emanettir. Âsâ-ı Şerif bir bütün olarak getirilmiştir. Manevi işaret üzerine daha sonra 3 parçaya bölünmüştür. Bir parçası Sivrihisar’da, diğer bir parçası Ankara’da Hacı Bayram Türbesine, üçüncü parçası ise Bursa’da Emir Sultan Türbesine konulmuştur. Kaynak Bilgiler: Sivrihisar Tarihi – Tahsin Özalp 1960 Eskişehir / Sivrihisar da yetişen ünlüler Ahmet Atmaca 1986 Sivrihisar.

ÂSÂ-I MÜBAREKE

“Bursa Emin Sultan Camisinde bulunan orijinal fotoğrafıdır.” Bursa Emir Sultan Camisin de bulunan Âsâ-ı Mübareke; 1,5m boyutunda olup toplam 3 adet parçadan oluşmuştur. Âsâ-ı Mübareke’nin orta bölümünde yer alan ve üzeri metal ile kaplı olan bölümün; Emir Sultan Camisin de muhafaza edilmek üzere Bursa’ya emanet edilen, Âsâ-ı Mübareke’nin parçası olduğu bilinmektedir. Mübareğin bu görüntüsü ile sanki orijinal 3 parçasının da bir araya getirilerek birleştirildiği izlenimi vermektedir. Doğrusunu ALLAH bilir

ASÂ-I MÜBAREKENİN
‘ORTA KISMI” NIN ÜZERİ METAL İLE MUHAFAZALI BÖLÜM

ASA-I MUBAREKENIN MUHAFAZASI
OSMANLI DÖNEMİ (1873 – 1907) XIX. YÜZYIL -RESMİ SALNAME KAYIT DEFTERİNDE
-SİVRİHİSAR KURLUNLU (ŞEYH BABA YUSUF) KÜLLİYESİNE DAHİL DÖRT ADET KÜLTÜR YAPISININ HEPSİNİN DE, YANİ;
1- KURŞUNLU (ŞEYH BABA YUSUF) CAMİSİ
2- HAMDİ BABA TÜRBESİ
3- ÂSÂ EVİ
4- İRFANİYE MEDRESESİ’NİN MEVCUDİYETİNE DAİR RESMİ KAYITLARIN TÜMÜ MEVCUTTUR.

Mevcut 4 adet yapının tümü de 19. Yüzyıl ve öncesine ait kültürel yapı olduğunun kanıtıdır. Bu dört adet kültürel yapı 2863 sayılı kültür varlıklarını koruma yasası kapsamında korunması gerekli yapılardır.
ANKARA vilayeti SALNAMESİ 1873 M.
25-PıtâU-20:4 10:09 Gönd:
Hicri 1320, Miladi 1873 (19. YY)
Sayfa 106’da 5. Paragraf Şeyh Hamdi Baba, Âsâ Evi – 7. Paragrafta Şeyh Baba Yusuf Camisine Övgü

ANKARA VİLAYETİ SALNAMESİ 1891-1892 M. (19. YY)
Hicri 1308 – 1309, Miladi 1891 – 1892
Sayfa 213’de 3. Paragraf Şeyh Hamdi Baba, Âsâ Evi – 4. Paragrafta Şeyh Baba Yusuf Camisine Övgü
ANKARA VİLAYETİ SALNAMESİ 1893 M. (19. YY)
Hicri 1311, Miladi 1893
Sayfa 205’de 1. Paragraf Şeyh Hamdi Baba, Âsâ Evi – 2. Paragrafta Şeyh Baba Yusuf Camisine Övgü
ANKARA VİLAYETİ SALNAMESİ 1900 M. (19. YY)
Hicri 1318, Miladi 1900
Sayfa 123’te 2. Paragraf Şeyh Hamdi Baba, Âsâ Evi – 3. Paragrafta Şeyh Baba Yusuf Camisine Övgü
ANKARA VİLAYETİ SALNAMESİ 1907 M. (19. YY)
Hicri 1325, Miladi 1907
Sayfa 118’de 6. Paragraf Şeyh Hamdi Baba, Âsâ Evi

SİVRİHİSARDA MEDRESE ve TEKKE SAYISI
•1873 M. Yılı Salnamesinin 105. Sayfasın da ve 106’da 18 adet medrese, 18 adet tekke mevcuttur.
•1891 – 1892 M. Yılı Salnamesinin 212. Sayfasında 18 adet medrese, 213 sayfasında 18 adet tekke mevcuttur.
•1893 m. YILI Salnamesinin 204. Sayfasında 18 adet medrese, 205 sayfasında 18 adet tekke mevcut.
•1900 M. Yılı Salnamesinin 122 sayfasında 18 adet medrese, 123 sayfasında 18 adet tekke mevcut.
•1907 M. Yılı Salnamesinin 115. Sayfasında 20 adet medrese, 116 sayfasında 32 adet tekke mevcut.
Salname de Sivrihisar ilçesinde; Kurşunlu Mahallede” 1873 – 1907 yılları arasında bulunan 19. Yüzyıla ait mevcut kültürel yapıları (Korunması

Gerekli Yapılar

1. Âsâ Evi
2. Hamdi Baba Türbesi (Merkad-ı Münevveresi)
3. Şeyh Baba Yusuf Camisi (Kurşunlu)
4. Medrese + Tekke sayıları toplam mevcudu belirtilmiştir. 1871 vakfı İrfaniye Medresesi Kaydı: Maarif Salnamesindedir.

ÂSÂ-I ŞERİFİ ZİYARET
Özellikle, dinimizce kutsal sayılan ay ve günlerde;
-Ramazan-ı Şerif Ayı süresince
-Recep, Şaban, Ramazan da yani 3 Aylar diye bilinen mübarek aylarda -Mübarek Kandil günlerinde -Mübarek Cuma günlerinde
-Hac ve Umre’ye gidecek kişilerce yolculuğa çıkmadan önce Çok yoğun bir şekilde, gece ve gündüz ziyaret edilmekte olduğu bilinmektedir.
Diğer sair ay ve günlerde ise, yurdun dört bir tarafından ziyaretler gerçekleştirilirdi, bilinmektedir.

ÂSÂ-I ŞERİF ZİYARET ADABI
Sivrihisar da, postnişin olarak resmi görevi bulunan büyük Alim, Asâ-ı şerif evinde görevli Şeyh olarak Âsâ Evinin sorumlusu durumunda idi. Âsâ-ı mübareke bu ulemanın rehberliğinde ziyaret edilirdi.
Âsâ evinde, sürekli Kur-anı Kerim okunur. Hatimler indirilir, Salâvatlarla ve dualarla Âsâ-ı Şerif ziyaret edilir, dualar edilirdi.
Sevgili Peygamber Efendimize ait, kutsal bir emaneti ziyaret etmenin zevki ve mutluluğu yaşanır ve yaşatılırdı.
Ziyaretler, gruplar halinde ve belli bir sırayı takip ederek gerçekleştirilirdi. Ziyaret esnasında Âsâ evinde, güzel tütsüler yakılır, ziyaretçilere, gülsuyu ikram edilir ve lokum sunulurdu.
Sakal-ı Şerif ziyareti gibi Âsâ-ı Şerif ziyareti de büyük bir manevi atmosfer içerisinde gerçekleştirildiği bilinmekte ve duyulmaktadır.

ÂSÂ-I ŞERİF EVİNE ZİYARETE GELEN ZİYARETÇİ MİSAFİRLERE İKRAM

Sivrihisar da bulunan Âsâ-ı Mübarekeyi ziyaret etmek maksadıyla, taşradan; Anadolu’dan veya Arap ülkelerinden gelen misafirler; Âsâ evinin bitişiğinde bulunan İrfaniye Medresesi Külliyesi içerisindeki misafirhane de ve bizzat asa-ı şerif evi Şeyhi tarafından, özel bir ihtimamla, misafir edilip ağırlanırdı. İrfaniye Medresesinde bulunan imarethaneden yeme içme ikram edilir, Sivrihisar’ın içi gezdirilirdi.

Bu vesile ile Sivrihisar ilçesinde bir hareket bir canlılık yaşanırdı. Ziyaretin sonunda ise, yine Âsâ-ı şerif evinin Şeyh’inin önderliğinde, tüm Sivrihisar halkı tarafından, Sivrihisar’ımıza ziyarete gelip ziyaretini tamamlayan misafirler, salavatlarla, hayır dualar ile yolcu edilir ve uğurlanırdı. Sivrihisar’ımıza gelen tüm ziyaretçiler, gayet memnun ve mutlu bir şekilde, Sivrihisar insanından hoşnut olarak ayrılırlardı.
Âsâ-ı şerifi ziyaret için Sivrihisar’a gelen, devlet ricalinden olan; Sadrazam, Şeyhül İslam, vezir vb. gibi makam sahibi kişiler; bizzat Âsâ-ı Şerif Evi Şeyhi tarafından Şeyhin kendi konağında, misafir edilir, ağırlanırdı. Ziyaret gerçekleştirilirdi.

Âsâ-ı şerif evinde bulunan Âsâ-ı Mübareke’nin Sivrihisar da ki ziyareti 600 yıl devam etmiştir. Bu yüzden kutsal bir emaneti 6 asır boyunca çok hassas bir şekilde muhafaza eden ve tüm dünyaya ziyarete kapısını açan Sivrihisar ve Sivrihisar’ın saygın ve misafirperver insanı; saygıya hürmete layık muhterem kişilerdir.

ÂSÂ-I MÜBAREKE EVİNDE GÖREV YAPAN ŞEYHLER

-Şeyh Baba Yusuf Sivrihisari Hz.
-Âsâ-ı Mübarekeyi 6 asır önce Sivrihisar’a getiren zattır. Âsâ evini inşa ettirmiş ve Âsâ-ı Şerifi Âsâ evinde ziyarete açmıştır.
-Âsâ evinin ilk postnişin şeyhidir.
-Daha sonra sırasıyla. Şeyh Baba Yusuf’un büyük oğlu -Şeyh Hamdi Baba Hazretleri Âsâ evinin şeyhliğini yapmıştır.
Sırasıyla bilinenler;
-Fahri Baba
-Hamit Baba (1578 yılına ait vakfiyesi mevcuttur.)
-Hamit Baha’nın oğlu Sofi Baba
Yani; Hamdi Baba isimli Türbe binası içerisinde metfun olan Şeyhlerdir. -1850 li yıllarda ise Âsâ-ı Şerif evi şeyhi
-Şeyh Osman Afif Sivrihisari Hz. )1818 – 1881) bu zatın vefatından sonra oğlu
-Şeyh Ahmet Şemsettin Efendi )1861 – 1916) onunda vefatından sonra oğlu
-Kurşunlu Mahalleden Baha Efendi Hoca; 1924 yılına kadar Âsâ-ı Mübareke evinin sorumluluğu üstlenerek, hizmetleri sürdürmüştür. 1961 yılında vefat etmiştir.
-Âsâ-ı şerif evi; 1924 yılında kapanması dolayısıyla, buradaki ziyaret sonlandırılmıştır. 6 asırlık kutsal emaneti muhafaza edip, kapılarını ziyarete açan Âsâ evi hala Sivrihisar halkının kalbinde yaşamakta ve geçmişteki ziyaretleri yâd edilmektedir. Cenabı Allah; Âsâ-ı Mübareke’yi, Sivrihisar’ımıza kavuşturmayı nasip eder inşallah, temennimiz budur.

ÂSÂ-I ŞERİF EVİ ile İRFANİYE MEDRESESİ YAPILARI

15. yüzyıl yapısı olup, Sivrihisar Kurşunlu ( Şeyh Baba Yusuf) Camisi Külliyesi içerisinde, yer alan tarihi kültürel yapıların bilinen akıbeti
1924 yılında, çıkarılan yasa ile; türbe medrese, tekke ve benzeri kültürel yapılar kapatılmış ve kapılarına kilit vurulmuştur. (Âsâ- evi, İrfaniye Medresesi)
Vakıf malı olan, bu yapılar daha sonra ilerleyen yıllarda, bina yapısı olarak, sahipsizlikten ve bakımsızlıktan dolayı, viran duruma, gelmiş ve çoğu da yıkılmıştır.
Kapatılan ve faaliyetleri, yasa emri ile durdurulan bu kültürel yapıları 1940 İl ve 1950 li yıllarda şahıslarca bilemediğimiz yöntemlerle kendi adlarına mülk edinerek tarihi vakıf malı yapılarını ve yerlerini kendi adlarına tapu çıkarttırmışlardır.
Resmi makamlarda Vakıf Malı olarak vakfiyeleri bulunan tarihi kültürel Resmi kayıtları olan ve toplumumuzun ecdat yadigarı olan asırlık tarihi yapılan şahıs üzerine tapuları, geçirildikten sonra; vakıf malım sahiplenen, bu kişiler tarafından, tarihi ve kültürel yapıların kapıları, pencereleri ve keresteleri yani ahşap ve tarihi tüm akşamları sökülerek, ya bir başka yapı için malzeme olarak kullanılmıştır, yahutsa ardiyelere kereste olarak satılmıştır.

YASAL SORUMLULUK
Efendim tam 11 yıldan bugüne kadar, Sivrihisar Kurşunlu mahallesinde yıkıma uğratılan Hamdi Baba Türbe Binası, Âsâ-ı Şerif Evi ile İrfaniye medresesinin yeniden ihyası ve yapılandırılması maksadıyla sürekli olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşları olan koruma kurulları yetkilileriyle, sürekli yazışıyorum.

Bakanlık yasa gereği; ilçelerde mevcut bulunan ve tarihi kültürel yapıların korunup kollanması yetkilerini, ilçe Belediye Başkanı ile Koruma Kurul Müdürlerine vermiştir.
Bakanlık yetkilileriyle görüşmem neticesinde yetkililerin bana söylediği söz çok manidar ve hakikat olup, bu gerçeği sizlerle paylaşmak mecburiyetinde olduğumu hissettim.
“Senin 11 yıldır çalışıp didindiğin ve yapılmasını istediğin yapılar, sizin Sivrihisar Belediye Başkanlarınızın imzası ve onayı ile yıkıma uğratılmıştır. Sen bu konuda boşuna uğraşıyorsun, boşuna havanda su dövüyorsun” denildi.

“Yasa gereği bizim dikkate aldığımız kişiler Belediye Başkanlarıdır. Şayet tüm Sivrihisar Halkı gerçekten yıkıma uğratılan 3 adet kültürel yapının, yeniden inşasını ve ihyasını talep ediyorsa, Sivrihisar’ın ileri gelen insanları toplu olarak. Belediye Başkanı ile yeniden görüşerek taleplerini başkana iletirler. Bu talepler projelendirilerek Eskişehir Koruma Kurulu Müdürlüğüne iletilir. Yasa ve mevzuat hükümleri zaten kültürel yapıları korumakta ve yeniden yapılandırılmalarına, cevaz verilmektedir, dediler” Gerçekten de bu konuda ikna oldum. Çünkü insan tek başına bu işleri başarmasının çok güç olduğu kanaatine vasıl oldum. Şu andan itibaren iş sadece benim işim olmamakla birlikte, fakat işin içinde benimde olmam şartıyla, iş tüm Sivrihisar’ımızın saygı değer insanına ait ve hepimizin sorumluluk uhdesinde olan önemli bir iştir.

6 asır süresince kutsalımızın; Âsâ-ı Şerifinin muhafazasının yapıldığı Âsâ evinin, içerisinde kutsalımızın soyundan gelen torunlarının mezarlarının yer aldığı Hamdi Baba Türbesinin kutsalımızın emanetlerine hizmette bulunup ilim öğretilen İrfaniye Medresesinin yeniden inşası işi tüm Sivrihisar Halkının görevidir.

HAMDİ BABA TÜRBE BİNASI ile İRFANİYE MEDRESESİ

2863 sayılı Kültür Varlıkları Yasasında 19. Yüzyıl Arşiv Belgelerine kayıtlı Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olması hasabiyle;
Her iki kültürel yapının, yasal hakları izinsiz müdahale tarihi ve kültürel bir yapının orijinal şeklinin bozdurulması (kesinlikle yasal cezai yaptırım gerektiren bir fiildir.)
Üstelik bu tarihi yapı, koruma alanı yani tescilli bir hazire (Cami bahçesi içerisinde) bulunması halinde 2863 sayılı yasa gereği yasal cezai yaptırım kaçınılmazdır.
2003 yılı Belediye Başkanı, 2003 yılında tescilden koruma kurulu kararı alınmadan kaçırılan ve mevcudiyeti gizlenen Hamdi Baba Türbe yapısını,
2004 yılında kasıtlı olarak fiziki ve inşai olarak aykırı müdahaleye uğrattırmış ve yasa emrini çiğnemiştir, yaptırımı uygulamamıştır.
2003 yılında tarihi orijinal türbe binasını kasten tescilden kaçırması amacının; 2004 yılında yapının izinsiz yenilettirerek, 2004 yılında inşa edilmiş bir yapı süsü vermek suretiyle, 2003 yılında boş hazire (bahçe) alanı üzerinde; 2004te ilk defa yeni bir türbe inşa edildiği iddiasıyla Hamdi Baba yıktırılmıştır.

Sivrihisar’da bulunan tarihi ve kültürel yapılar tüm Sivrihisarlılarındır. Sivrihisar halkına emanettir. Sivrihisar halkı olarak tarihimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz.

Sivrihisar belediye başkanlarının yasa hükmü gereği; asli görevlerinden birisi tarihi ve kültürel yapıları (19. Yüzyıla ve öncesine ait) korumak ve kollamaktır.

Saygı değer Sivrihisarlılar dernek başkanımız; Naci Şakar beyin yoğun desteği ve gayretleri sonucunda, bilinçsiz olarak, yıkıma uğratılmış tarihi ve kültürel yapılarımızın, tüm Sivrihisarlılarında katılımlarıyla, yeniden yapılandırılmalarını ve Sivrihisarımıza kazandırılmasını bekliyoruz.

Osman afif Sivrihisari’nin yakın arkadaşı, kadim dostu, Konya Seydişehirli şeyh Abdullah efendi ile irtibatı, oğlu Ahmet Şemsettin efendi ile görüşmesi Osman Afif Sivrihisari’nin, hem tasavvuf yolu, hemde davasını desteklediği arkadaşı ağabeyi; tarihte “kafkas kartalı” lakabı ile ün yapmış, önemli şahsiyet “şeyh şamil dir”

OSMANLI’NIN BAŞ TACI SEYYİDLER

OSMANLI DEVLETİ YÖNETİMİ; SEVGİLİ PAYGAMBER’İMİZ (S-A.V)İN SOYUNA MENSUR OLAN, KİŞİLERE (SEYYİDLERE);
-SEVGİSİ
-SAYGISI
-MUHABBETİ
ÇOK ÜST SEVİYEDE VE DE AYRICALIKLI İDİ.

BU DURUM:

-Osmanlı Ecdadımızın; Allah Resulü Sevgili Peygamber’imize (S.A.V)’e olan sevgisi ve saygısından ileri gelmekte olup, onun soyundan gelen zatlara karşıda sevgi ve saygı gösterilirdi. Seyyidlere ayrıca bir takım imtiyazlarda tanınmıştır.

Örneğin; Nakibül – Eşraflık Kurumuna, gösterilen ihtimam ve hassasiyet gibi Osman Afif Sivrihisari ile oğlu Ahmet Şemsettin Efendi de SEYYİD soyuna mensuptur.

Medrese Müderrisi ve Talebeleri Osmanlı Döneminde Yüksek İlimlerin Öğretildiği Öğretim Kurumlan Yüksek Dereceli Medreseler idi.

Osman Afif Sivrihisari de (1818-1881);

Sivrihisar ilçesinde, Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Külliyesine, dahil yapılardan olan; Medrese-i İrfana yani İrfaniye Medresesini 1871 M. Yılında vakfederek, tüm ömrü boyunca bu medresede, yüksek ilimlerin tedrisinde bulunmuştur. Osman Afif Efendi’nin vefatından sonra ise İrfaniye Medresesin de oğlu Ahmet Şemsettin Efendi (1861-1916) tüm yaşantısı süresince müderrislik görevini sürdürmüştür.

Osmanlı Medreselerinin Yüksek kısımlarını bitirerek mezun olanlar, daha sonra girdikleri sınav neticelerine göre, kimisi müderrisliğe, kimisi de kadılık görevine atanabiliyorlardı. Bazıları ise her iki görevi birlikte yürütüyorlardı. Osman Afif Sivrihisari ise her iki görevi birden yürütenlerin arasında bulunmakta idi. Bu işin kanıtı ise. Devlet Osmanlı Arşiv Belgeleridir.

Osman Afif Sivrihisari, Saadat Silsilesinin 33. Halkasında yer almıştır. Peygamber Efendi’miz (S.A.V)’in Saadat Silsilesi’nin 30. Halkasında bulunan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin, En önemli eserlerinden olan İmam ve İslam isimli eserinin orijinal dış kapağının görüntüsü.

SİVRİHİSARIMIZIN BÜYÜK DEĞERLERİNDEN; DÜNYACA
TAKDİR EDİLEN
-YUNUS EMRE’MİZ İLE
-ŞEYH BABA YUSUF SİVRİHİSARİ
-ŞEYH OSMAN AFİF SİVRİHİSARİ
SİVRİHİSAR’IMIZIN BAŞTACI
Yunus Emre’mizin yazdığı eserini; Şeyh Baba Yusuf Sivrihisari Kendi Hat yazısı ile yazarak çoğaltmış ve şerh etmiştir.

Şeyh Osman Afif Sivrihisari ise; Şeyh Baba Yusuf Sivrihisari’nin en nadide eseri olan Mevhub-u Mahbub isimli eserini, kendi has üslupla hat yazısı ile yazarak şerh etmiş ve Mevhub-u Mahbub isimli eserin Sivrihisar Nüshasını meydana getirmiştir.

Şeyh Baba Yusuf, Yunus Emre’mizin eserini. Şeyh Osman Afîf’te Şeyh Baba Yusuf’un eserini, kendi hat yazıları ile şerh ederek çoğaltmışlar ve birbirlerine olan sevgi ve muhabbetlerini ve aralarındaki bağı tesis etmişlerdir.

Sivrihisar Tarihi isimli Tahsin Özlap’in 1960 yılı Eskişehir Basımlı kitabında; sayfa 96 da, 7 nolu bahiste;
-Müstâkimzâde Sülayman Sadettin; “Cümletünnisabmda, Yunus Emre’nin Miratülaşıkın, Mişkatüssadıkın” adlı, bir eseri olduğunu ve bunun hemşehrisi Şeyh Baba Yusuf tarafından şerh edildiğini belirtmektedir.

Yunus Emre’mizin
-“Miratülaşkm , Mişkatüssadıkm” isimli eserini
Şeyh Baba Yusuf Sivrihisari kendi hat yazısı ile yazarak şerh etmiştir.
Şeyh Osman Afif Sivrihisari ise;
Şeyh Baba Yusuf’un eseri olan;
-“Mevhub-u Mahbub” isimli eserini kendi hattıyla yazarak Sivrihisar Nüshasını meydana geitrmiştir.

KAYNAK BİLGİ
1.Osman Afif Sivrihisari’nin torunu eski Ankara Müftüsü Mehmet Necmettin Dinçer’in Tercüman Gazetesine gönderdiği evrak.
2.0sman Afif Sivrihisari’nin, kendi hat yazısı ile istinsah ettiği, Sivrihisarlı Şeyh Baba Yusuf’un eseri Mevhub-u Mahbub isimli eserin Sivrihisar Nüshasından sayfaların görüntüsü. “Yunus Emre “Bilgiler Belgeler” Halim Baki Kunter Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını.
S.Eskişehir- Fikret Çelikkanat Eskişehir sayfa 118.

FATİH SULTAN MEHMETHAN ZAMANNDA AÇTIRILAN MEDRESELER ile SİVRİHİSAR İRFANİYE MEDRESESİ BENZERLİĞİ

Her iki Medresenin tüm fiziki ve ilmi faktörleri birbiriyle, birebir benzerlik göstererek örtüşmeleri sebebiyle; İrfaniye Medresesinin “Evveliyatının , Fatih Sultan Mehmet Han zamanına ait tesis edilmiş bir yapı ve Eğitim Kurumu olduğu, kaynak bilgileriyle kanıtlanmıştır.

SİVRİHİSAR İRFANİYE MEDRESESİ
Fatih Sultan Mehmet Han zamanında tesis edilen medreseler ile;
Sivrihisar da ki İrfaniye Medresesi arasında, birebir benzerlik görülmekte ve birbirleriyle benzerlikleri, örtüşmektedir.

Bu sebeplerden dolayı, evveliyatı Selçuklu Medresesi olduğu konusunda hem fikir olunan bu medrese, Fatih Sultan Mehmet Han döneminden itibaren, İrfaniye Medresesinin XIX. Yüzyıldaki yapısına kadar sirayet ettiği, kaynak kitap bilgileri ve de İrfaniye Medresesi Vakfiyesi ile sabittir. Türk Eğitim Tarihi isimli araştırma eserinde; (Ek-1) sayfa 240 ‘ta Medreseler taş örme yapılardan oluşan hücreleri (sınıflan) ve avluları içlerinde şadırvanları vardır, denilmektedir.

İrfaniye Medresesi de taş örme yapılardan oluşmakta ve hücreleri (sınıfları) ve avluları içerisinde şadırvanı vardır (vakfiye bilgisi).

Sayfa75 te, Fatih Sultan Mehmet Han zamanında kurulan Medreselerin (19) Bab odası (sınıfı) vardır, denilmektedir.(Ek-2)

İrfaniye Medresesi Vakfiyesin de de (19) Bab Odası (sınıfı) olduğu belirtilmektedir.
Sayfa 78 de Medrese Külliyesi içerisinde imaret (Aşevi) mevcuttur, denilmektedir. (Ek-3)
İrfaniye Medresesi içerisinde de imaret (Aşevi) bulunduğu hususu Devlet OsmanlI Arşiv Belgesinde, Padişaha bildirilmiştir.

Sayfa 55 te Medresenin Öğrenim Dilinin Arapça olduğu ve Yüksek Öğretimin 5 yıl olduğu bildirilmiştir.(Ek-4)
İrfaniye Medresesin de de. Öğretimin Arapça oiduğu Yüksek Öğretimin 5 yıl olduğu bilinmektedir.

SAYGI DEĞER SİVRİHİSAR HALKIMIZDAN TALEBİMİZDİR

Son yılarda, bilinçsiz bir şekilde yıkıma uğratılan Kurşunlu Camisinin etrafında yer alan asırlık kültürel yapılar, tüm Sivrihisar Halkına Ecdat Emaneti Kültürel yapılardır. Bu yapılarda gerçekleştirilen hizmetlerden hepimizin ecdadı yararlanmıştır. Ata yadigarı emanetlerimize sahip çıkmak kutsal bir görevdir.

Eğer; Sivrihisar’ımızın, saygı değer hoşgörülü, yardımsever ve pek muhterem, can insanları; dilerlerse, yıkıma uğratılan Hamdi Baba Türbe Binası, Asâ evi, İrfaniye Medresesi, kültürel yapılarının tümü kısa bir süre içerisinde, yeniden ihya edileceğine candan inanıyoruz ve güveniyoruz. Allah’ımızın yardımı ve sevgili Sivrihisar’ımızın değerli büyüklerinin gayreti ile yıkıma uğratılan, bu çok önemli 3 adet yapımızın ihya edileceğine candan inanıyoruz, güveniyoruz.

SİVRİHİSAR KURŞUNLU MAHALLEDE VE KURŞUNLU CAMİSİ VE ETRAFINDA YER ALAN KÜLTÜREL YAPILARDA;

Önce Selçuklular Döneminde ve daha sonra Osmanlılar Döneminde ve daha sonra Osmanlılar döneminde (6 asır boyunca) tüm Sivrihisar halkına, sosyal kültürel ve ilmi yönden hizmet verilmiştir.
Bu Kültürel yapılarda, hizmet verenlerden de hizmeti alanlardan da Allah Razı olsun. Edebi Aleme göç etmiş olan, tüm bu ecdadımız olan Sivrihisar halkına Allah Rahmet Eylesin.

Sivrihisarlı Ecdatların Torunları olarak, bugünkü nesil olarak, bizlere düşen görev şudur; Geçmişte memleketimize hizmet etmiş önemli şahsiyetleri unutmamak, unutturmamaktır. Bu şahsiyetlerin, geçmişte vakfettikleri türbe binası, medrese binası. Asa evi binası gibi kültürel yapılarının her üçünü de yeniden ihya ederek, yeniden ihya ederek, yeniden yapılandırılmalarının sağlanması, bu vesile ile Sivrihisar’ımıza asırlar boyu hizmet sunulmuş olan sosyal ve kültürel kampus Ecdat Yadigarı olarak, günümüzde sosyal ve kültürel faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla ve de Sivrihisar’ımızın insanına” turizm kapsamında hizmet verilmesi, yönünden çok faydalı olacağına inanmaktayız. İnanıyoruz ki; ve de ümit ediyoruz ki, Sivrihisar’ımızın vefalı ve aklı sürede halkı tarafından bu 3 kültürel yapı en kısa bir sürede yeniden ihya edilir. Bu işe vesile olacaklardan da, Allah Razı olsun.

19. YÜZYIL OSMANLI MEDRESELERİ
•Medreselerde okutulan dersler
•Ders okutma usuller ile
•XIX asır Medrese Ulemasının (Alimini);
Matematik
Fizik
Astronomi
Gibi akli ilimlerin tedrisinin de yapıldığı belirtilmiştir.
Medreselerde;
-Okutulan dersler aynı -Müfredat aynı -Sistem aynıdır.
Sivrihisar da XIX yüzyılda mevcut İrfaniye Medresesi de, diğer illerde bulunan medreseler gibi aynı statü ile tedris yaptığı bilinmektedir.

HAMDI BABA TÜRBE BİNASI ile İRFANİYE MEDRESESİ KÜLTÜREL YAPISI

KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULUNUN
1. Tarih: 05.11.1999 tarih ve
Sayı: 660 sayılı ilke kararı gereğince ve de
2. Tarih: 05.11.1999 tarih ve
Sayı: 664 sayılı ilke kararı gereğince;
Yani; Kültür Bakanlığının, yasal mevzuat hükümleri, gereğince;
Hali hazırda mevcut tarihi kültürel yapıların yıktırılması bir tarafta, zamanında mevcut olup ta, sonradan herhangi bir sebeple, yıkıma uğratılmış olan tarihi kültürel yapıların dahi yeniden yapılandırılmalarını öngörmektedir.

Sivrihisarımızda 2003 yılı ile 2006 yıllarında görev yapmış olan, belediye başkanlarının yukarıda adı geçen, yasal dayanağı bulunan, yasal mevzuat hükümlerini; aşikaren çiğnediklerini; hususu, açık ve seçik şekilde görülmektedir. Takdir saygı değer Sivrihisarlılarındır.

SİVRİHİSARDAKİ TARİHİ ve KÜLTÜREL YAPILARININ TESCİL KARARI 2003 YILI -KORUMA KURULUNDA SİVRİHİSARI TEMSİL EDEN -ESKİŞEHİR KORUMA KURULU TEMSİLCİ ÜYESİ SİVRİHİSAR BAŞKANI FİKRET ASLAN’DIR.

GÜZEL SİVRİHİSAR’IMIZIN ASIRLIK YÜZ AKI KÜLTÜREL YAPILARI

2003 yılında tüm Sivrihisar Merkezi dahilinde bulunan; tarihi ve kültürel taşınmaz yapıların tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Tescil işlemleri Eskişehir Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Eskişehir Koruma Kurulunda Sivrihisar’ı temsilen temsilci üye olarak Fikret Aslan görevlidir.
2003 yılında tescil tespitleri sırasında; orijinal dokularıyla hali hazırda mevcutta bulunan;

1. Hamdi Baba Türbe Binası ile

2. İrfaniye Medresesi Kültürel Objeleri’nin

Mevcutta bulunan yapıları inkar edilmiş ve bu iki 6 asırlık tarihi kültürel yapının tescillerine engel olunmuştur. Bu iki çok değerli kültür hazinemizin tesciline engel olunarak bu yapıları yasal korumadan yoksun bırakan; Sivrihisar Belediye Başkanı Fikret Aslan’ın tasdik imzasıyla kararı onaylayarak;
-Hamdi Baba Türbe Binasının ve de -İrfaniye Medresesinin yani Her iki tarihi yapının rahatlıkla yıktırılmasına vesile olmuştur.

Önemli NOT: 2003 yılında Eskişehir Koruma Kurulunca Hamdi Baba Türbesi ile İrfaniye Medresesi yapıları hakkında yapılar tescil edilsin veya edilmesin diye herhangi alınmış Koruma Kurulu Kararı bulunmamaktadır. Her iki yapı keyfi olarak mevcudiyeti inkar edilerek yok sayılmıştır.

“ASA-I MÜBAREKE” ile ‘ASA EVİ” HAKKINDA

Toplumun ‘kutsal bildiği’ ve emanetler, bir yandan geçmişimizi anlatırken, diğer yandan da toplumumuzun geleceği kurmasında önemli işlevler görür.

Tarihi yapıları ve kişilikleriyle önemli bir yere sahip olan Sivrihisar, çeşitli nedenlerle erozyona uğramış değerlerinin izini sürerek, onları bu günkü kuşaklara ve tabii geleceğe taşımak durumundadır.

‘Bilinenler, bilgiler, belgeler’ ışığında “Asâ-ı Mübareke” ile “Asâ Evi” hakkında adlı bu araştırmaya emek vererek bizleri aydınlatan Sayın M.Akif DİNÇER’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Dt.Ahmet ATAÇ
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı

KAYNAKLAR
(Kaynak kitap bilgilerinde belirtilen yer)
1- Sivrihisar Tarihi,Tahsin Özalp 1960 ESKİŞEHİR Sayfa 128 ÂSÂ EVİ BAHSİ Hamdi Baba Türbesinin karşısında idi, “şimdi yıkılmıştır” denilmektedir. (Yıl: 1960)
2- Sivrihisar da yetişen ünlüler ve menkıbeleri, Ahmet Bican Atmaca 1986 SİVRİHİSAR Sayfa 6 ÂSÂ,İ ŞERİF BAHSİ Kurşunlu Camisinin doğu kısmında ÂSÂ-I Şerif Odası olduğu malumdur.
3- Bütün yönleriyle Sivrihisar, Av. Orhan Keskin 2001 İSTANBUL Sayfa 304 Nitekim yakın zamana kadar Hamdi Baba Türbesi karşısında “ÂSÂ EVİ” diye bir bina olduğu bilinmektedir.
Hamdi Baba Türbesinin kapısı karşısında eskiden mevcut olan “ÂS EVİ”n de yazının girişinde zikri geçen ÂSÂ’NIN …
4- Seyyid Şeyh Osman Afif Sivrihisari ,2013 Mehmet Arif Dinçer Sivrihisar Eğitim Vakfı -Tepebaşı Belediyesi ESKİŞEHİR ÂSÂ EVİ’NİN görüntülendirilmiş fotoğrafı
5- Sivrihisar’ın Altı Asırlık Ulu Çınarı, Kurşunlu (Şeyh Baba Yusuf) Külliyesi, 2013 Mehmet Arif Dinçer, Sivrihisar Eğitim Vakfı, Tepebaşı Belediyesi ESKİŞEHİR
6- Hacı Bayram Veli; yaşamı, soyu,vakfı CİLT 1 Yazan Fuat Bayramoğlu 1919 ANKARA, Türk Tarih Kurumu Yay.

Yorum Yaz

Yorum göndermek için buraya tıklayın

dizi
logo
sivrihisar sehrengizi 1 - Asa-ı Mübareke ve Asa Evi